Mountainous Terrain with Pines, Leading to Broken Bow Lake