Mountainous Terrain with Pines, Leading to Broken Bow Lake

Mountainous Terrain Across the Pines